อยากจะเป็นครูนักมวยตู้ ต้องทำยังไง 1

ถ้ามีความฝันแล้ว อย่างแรกที่ต้องมีก็คือ แหล่งทุนหรือผู้ที่จะให้การสนับสนุนมวยตู้ ทุนต่าง ๆในการดำเนินงานจะได้จากแหล่งใด มากน้อยเพียงไร รับการสนับสนุนด้านใด และ ผู้ใหญ่ในองค์การนั้น ๆมีทัศนคติ และให้การสนับสนุนมากน้อยเพียงไร สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ครูฝึกและคณะจะต้องทราบ