อยากจะเป็นครูนักมวยตู้ ต้องทำยังไง 1

ถ้ามีความฝันแล้ว อย่างแรกที่ต้องมีก็คือ แหล่งทุนหรือผู้ที่จะให้การสนับสนุนมวยตู้ ทุนต่าง ๆในการดำเนินงานจะได้จากแหล่งใด มากน้อยเพียงไร รับการสนับสนุนด้านใด และ ผู้ใหญ่ในองค์การนั้น ๆมีทัศนคติ และให้การสนับสนุนมากน้อยเพียงไร สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ครูฝึกและคณะจะต้องทราบ

เพื่อ จะได้วางแผนการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้องแหล่งทุนสนับสนุนนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ปัญหาการทำค่ายหลาย ๆค่าย มักจะพบกับปัญหานี้เป็นส่วน ใหญ่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าได้รับแหล่งเงินที่สนับสนุนน้อยจะทำค่ายไม่ได้ดี ครูฝึก และคณะก็จะต้องมีวิธีการหาแหล่งทุนมาสนับสนุนให้โครงการฝึกซ้อมและโครงการต่าง ๆเป็นไปด้วยดี ครูฝึกที่ดีและผู้จัดการที่ดีจะต้องที่ทราบว่าจะหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้ จากที่ใดถ้าง และจะต้องทำให้ได้

ผู้เล่นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก การคัดเลือกผู้เล่นและการได้มาซึ่งผู้เล่นนั้น ถ้าเราได้ผู้เล่นที่ดี ก็เท่ากับว่าเราจะมีความสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว แต่การจะเลือกผู้เล่น ที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่างนั้นคงจะหาได้ยากถ้าจะรอหาให้ครบก็คงจะไม่ต้องทำค่ายกันเพราะเราจะหาไม่ได้ ดังนั้นครูฝึกก็จะเลือกผู้เล่นที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ แล้วมาฝึกมาสอน มาฝึกซ้อมทำให้เป็นนักมวยตู้ ที่ดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ครูฝึก และคณะจะต้องระลึกไว้เสมอว่า ผู้เล่นนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันหนึ่ง ซึ่งจะต้อง คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมากที่สุด ให้มีความละเอียดอ่อนและพิถีพิถันให้มากที่สุด